Algemene voorwaarden LMI Nederland

 

Artikel 1 Definities
LMI: De Nederlandse Leadership Management vestiging die deze leveringsvoorwaarden inroept;
Programma: Een door LMI georganiseerde reeks (programma) activiteiten gericht op persoonlijke en organisatorische ontwikkeling;
Startdatum: De datum waarop, na aanmelding voor een programma, de LMI materialen in gebruik worden genomen en/of een eerste sessie, bijvoorbeeld ter vaststelling van doelen, wordt gehouden;
Sessie: In het kader van de begeleiding van het programma belegde bijeenkomst, als groep of individueel;
Opdrachtgever: De organisatie die één of meerdere medewerkers voor deelname aan een programma inschrijft of elk natuurlijk persoon die zichzelf voor deelname aan een programma inschrijft;
Deelnemer: Degene die door de opdrachtgever is aangemeld voor deelname aan een programma;
Inschrijfformulier: Het formulier dat LMI beschikbaar stelt ter aanmelding voor een programma;
Tarief: Het bedrag dat door LMI voor de deelname aan een programma in rekening wordt gebracht.

Artikel 2 Aanmelding
2.1 Aanmelding voor deelname aan een programma vindt plaats middels een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Dit formulier is leidend en geldt als bewijs van aanmelding; een kopie van het ingevulde formulier wordt op verzoek verstrekt.
2.2 De deelnemer wordt door LMI voor het opgegeven programma ingeschreven zodra het inschrijfformulier als bedoeld in artikel 2.1, met eventuele aanvullende documenten, is ontvangen.
2.3 De opdrachtgever en de deelnemers ontvangen na aanmelding (1) een bevestiging van inschrijving ter informatie en (2), indien van toepassing, een (voorlopig) overzicht van de in het kader van het programma te organiseren (groeps)bijeenkomsten.

Artikel 3 Startdatum en locatie van het programma
3.1 Indien het inschrijfformulier geen datum en locatie duidt dan zullen deze in onderling overleg worden bepaald.
3.2 Indien het inschrijfformulier wel een datum en locatie duidt is LMI gerechtigd om op grond van organisatorische redenen de startdatum en/of de locatie van het programma waarvoor is aangemeld te wijzigen. Daarnaast is LMI gerechtigd het programma te annuleren indien hiervoor onvoldoende aanmeldingen zijn binnen gekomen, waarna de door de opdrachtgever betaalde bedragen zullen worden gerestitueerd.
3.3 Indien de opdrachtgever overtuigend aantoont dat de deelnemer(s) niet in staat is (zijn) om het programma te volgen op de in artikel 3.2 bedoelde gewijzigde plaats en/of gewijzigde startdatum, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de door de opdrachtgever betaalde bedragen worden gerestitueerd. Deze ontbinding dient binnen acht dagen na de datum vermeld op het bericht van de gewijzigde locatie en/of startdatum voor het programma, door de opdrachtgever schriftelijk aan LMI kenbaar te worden gemaakt.
3.4 Wanneer een deelnemer langer dan drie maanden staat ingeschreven voor een programma en door LMI geen deelnamemogelijkheid aan het programma lijkt te kunnen worden geboden dan heeft LMI het recht om de overeenkomst te ontbinden, waarbij de door de opdrachtgever betaalde bedragen worden gerestitueerd. In dat geval stuurt LMI hiervan schriftelijk bericht aan de opdrachtgever onder vermelding van de reden van de ontbinding.

Artikel 4 Keuze van de startdatum en het vervangen van een deelnemer
4.1 De opdrachtgever is door inschrijving gerechtigd om binnen zes maanden na de datum van inschrijving met het LMI programma aan te vangen. Wanneer het inschrijfformulier een datum en locatie duidt, is het de opdrachtgever toegestaan om, binnen deze zes maanden na inschrijving, een keuze te maken uit bij LMI op te vragen alternatieve data en locaties, op voorwaarde dat hij dit schriftelijk aan LMI kenbaar maakt minimaal één week vóór de op dat moment overeengekomen startdatum; LMI zal de door de opdrachtgever gewenste wijziging dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen onder vermelding van de nieuwe startdatum en locatie.
4.2 Indien de startdatum wordt opgeschort blijft de betalingsverplichting onveranderd zoals eerder is overeengekomen.
4.3 Indien de deelnemer(s) niet binnen de in artikel 4.1 gestelde termijn van zes maanden met het programma is (zijn) gestart, dan vervalt het recht op deelname en is LMI niet langer gehouden deelnemer(s) te laten starten. De betalingsverplichting blijft echter onveranderd zoals eerder is overeengekomen.
4.4 Indien een deelnemer voor deelname aan het volledige programma verhinderd is dan kan de opdrachtgever een vervanger aan het programma laten deelnemen op voorwaarde dat dit minimaal twee dagen vóór de start van het programma schriftelijk aan LMI kenbaar wordt gemaakt.
4.5 Indien de opdrachtgever aantoont, dat een deelnemer een reeds gestart programma niet kan vervolgen, dan heeft de opdrachtgever éénmalig het recht om diezelfde deelnemer of een andere werknemer binnen een half jaar na de oorspronkelijke startdatum opnieuw te laten deelnemen op een door LMI bepaalde startdatum en met gebruik van de reeds verstrekte en nog te verstrekken materialen. Een eventueel verstrekte garantie komt in dat geval te vervallen. De eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten worden vooraf met de opdrachtgever besproken en dienen door opdrachtgever vooraf te worden voldaan.
4.6 Indien een deelnemer aan het programma op aangegeven, of in onderling overleg bepaalde, data niet verschijnt, afspraken herhaaldelijk annuleert of verstrekte opdrachten niet uitvoert, heeft LMI het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten. LMI zal de opdrachtgever hiervan in dat geval zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De opdrachtgever heeft vervolgens éénmalig het recht een andere werknemer aan te wijzen die, met gebruik van de reeds verstrekte en nog te verstrekken materialen, binnen een half jaar na de start van de oorspronkelijke deelnemer een start maakt met het programma. Een eventueel verstrekte garantie komt in dat geval te vervallen. De daaruit voortvloeiende extra kosten worden vooraf met de opdrachtgever besproken en dienen door opdrachtgever vooraf te worden voldaan.

Artikel 5 Betaling
5.1 Van toepassing zijn de tarieven zoals die gelden op de datum waarop het inschrijfformulier getekend is.
5.2 Inschrijving verplicht tot betaling, behoudens de in deze Algemene Voorwaarden genoemde uitzonderingen.
5.3 Na inschrijving wordt door LMI gefactureerd. Betaling dient plaats te vinden binnen twee weken na factuurdatum zonder aftrek of verrekening, en zonder opschorting wegens een (vermeende) tekortkoming van LMI. Ook ten aanzien van de door LMI te leveren producten (zoals boeken, plannermaterialen, audio- en videomateriaal) geldt een betalingstermijn van twee weken. De betaling voortvloeiende uit de inschrijving dient in ieder geval te zijn geschiedt vóór aanvang van het LMI programma.
5.4 Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien LMI invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, zijn alle op de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 100,00, danwel de werkelijke kosten.

Artikel 6 Annulering van sessies / beëindigen van de overeenkomst
6.1 Een groepsbijeenkomst of een individuele bijeenkomst kan tot uiterlijk twee werkdagen voor de sessie worden geannuleerd zonder dat daaraan kosten verbonden zijn. Indien de bijeenkomst binnen twee werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst wordt geannuleerd, wordt € 200,00 exclusief BTW per uur van de (geannuleerde) bijeenkomst extra in rekening gebracht, met een minimum van twee (2) uren. Deze kosten worden verhoogd met de eventueel voor de bijeenkomst gemaakte (zaal)reserveringen. In onderling overleg zal een (nieuwe) afspraak voor een bijeenkomst worden gemaakt; deze dient plaats te vinden binnen één (1) maand na de geannuleerde bijeenkomst.
6.2 Deelnemers die een groepsbijeenkomst hebben gemist kunnen desgewenst individueel worden begeleid. De daaruit voortvloeiende extra kosten worden vooraf met de opdrachtgever besproken en dienen door opdrachtgever vooraf te worden voldaan.
6.3 De opdrachtgever is gerechtigd deelname aan het programma tussentijds te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving.
6.4 Indien de opdrachtgever de deelname aan het programma beëindigt blijft het volledige tarief voor het programma verschuldigd.
6.5 LMI bevestigt schriftelijk zo spoedig mogelijk de ontvangst van de beëindigingsmededeling van de opdrachtgever.

Artikel 7 Auteurs- en eigendomsrecht
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van de door LMI verstrekte materialen blijven aan LMI voorbehouden. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LMI. Het is niet toegestaan het programmamateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
7.2 LMI zal alle aan haar verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.
7.3 LMI en haar medewerkers zullen verstrekte persoonsgegevens volstrekt vertrouwelijk behandelen, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AGV) en onze privacyverklaring.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 LMI aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomende gevallen tot uitkering overgaat.
8.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij een duurovereenkomst tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,00.
8.3 LMI zal nimmer aansprakelijk zijn voor -schade die het gevolg is van iedere tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst, of -gevolgschade.
8.4 Bij het inschakelen van derden zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. LMI is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 9 Reclames
Reclames met betrekking tot de uitvoering van diensten dan wel met betrekking tot het daarvoor in rekening gebrachte honorarium dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht respectievelijk de ontvangst van de declaratie, schriftelijk aan LMI te worden kenbaar gemaakt.

Artikel 10 Forumkeuze
Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiend uit of verbandhoudend met door LMI gedane offertes en/of overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank te ’s-Gravenhage.

De effectieve leider - Persoonlijk Leiderschap - eBook download

onze 5 pijlers
gaan voor jou
het verschil maken!

LAAGDREMPELIG

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

IN JOUW OMGEVING

ZAKELIJK & PRIVÉ

RESULTAAT GARANTIE